Top accounts by Burst balance
951,057 accounts found
Rank Name Percent Balance
26 MRT9-3H4K-K88G-5RFX8
compa8
0.3 % 6,475,192.7814 Burst
27 RY5P-365V-WF3K-FCN32
Reese
0.3 % 6,345,598.3611 Burst
28 7K5C-M8CQ-QQD4-2MJNP
empty name
0.29 % 6,151,000.4607 Burst
29 34BD-NTAB-66F5-FKC9F
Beast Miner
0.27 % 5,863,056.5298 Burst
30 7TEL-X4HZ-34HP-FW4NP
empty name
0.26 % 5,476,368.5402 Burst
31 KQGF-ZLSP-DD82-5CWWK
empty name
0.24 % 5,123,276.9853 Burst
32 EJBS-U433-2DAA-86RKE
empty name
0.23 % 5,000,000.5246 Burst
33 MNQE-XLDZ-DYGH-4GG8K
HodL Inc.
0.23 % 4,999,383.5528 Burst
34 7Y85-BSRB-ZM3X-4Y3NF
empty name
0.22 % 4,782,690.4414 Burst
35 RYTR-WRNY-7KLG-48V2E
wallet
0.22 % 4,661,860.9753 Burst
36 QJPB-7464-5E5B-5NFHJ
empty name
0.21 % 4,474,031.0326 Burst
37 FATQ-KBNV-V45X-3KYBF
Fralin
0.21 % 4,443,004.1821 Burst
38 4FXT-DSYQ-9YJ8-F74M4
BURSTLION
0.2 % 4,294,583.0964 Burst
39 JXZG-9VJX-SFTN-3BHFN
My-BURST-online-1
0.2 % 4,281,917.8414 Burst
40 XSJG-9V3F-24ZP-88888
OnePool.CC Hot Wallet
0.19 % 4,156,513.0193 Burst
41 KKZS-476K-35TF-CW2S3
Wall-E v781555
0.19 % 4,135,758.5749 Burst
42 YKLM-SLWE-USR5-42HLM
empty name
0.19 % 4,078,430.1134 Burst
43 7L52-ZAD2-9YN5-53D6R
jx
0.19 % 4,029,052.7626 Burst
44 7M86-GPSS-PKFE-9YLY4
LaRose
0.19 % 4,000,286.8986 Burst
45 4EBV-TJ4X-TUQC-BSVCU
Todd Millard
0.19 % 3,998,212.2499 Burst
46 72AP-67NQ-EEUQ-8D2F6
empty name
0.18 % 3,821,996.0 Burst
47 6NQB-YSUP-NFRP-GH585
empty name
0.18 % 3,821,984.9 Burst
48 TYHM-6M3P-89GZ-5H5SU
empty name
0.17 % 3,562,368.4261 Burst
49 K43M-7GVE-GH34-AG9CN
AG9CN
0.16 % 3,500,000.0 Burst
50 CEWJ-VLCN-MRTX-4MTGY
color
0.16 % 3,494,910.2337 Burst